10/83

Een PC heeft het besluit van een college van kerkvoogden een organist met on­middellijke ingang van zijn taak te ontheffen en het besluit tot een nieuw re­glement vernietigd, (overwegingen: weliswaar zeer ernstige versto­ring van de relatie tussen beide partijen, maar er had een redelijke ter­mijn voor de beëin­diging in acht moeten worden genomen) maar daarbij bepaald dat de rechtsgevolgen onverlet blijven.

Een nieuw besluit met inachtneming van een redelijke termijn zou tot de­zelfde gevolgen leiden, namelijk ontslag. Nu het wederzijds vertrouwen ern­stig is ge­schaad, ook tussen organist en kerkenraad/predikant, kan de or­ganist er geen aanspraak op maken nog gedurende korte tijd als organist te functioneren. Uit­spraak: beslissing PC bevestigd.