8/83

Bezwaar tegen het besluit van een kerkenraad om de (lokaliteiten van de) ...kerk niet beschikbaar te stellen voor het houden van een huwelijks­dienst.

Het betreffende kerkgebouw is geen eigendom van de hervormde gemeente, maar van de stichting "Nederlandse Hervormde Wijkstichting ...kerk", die een over­eenkomst heeft gesloten met de centrale kerkvoogdij met betrekking tot het ge­bruik van de kerk. Er is een beheerscommissie die tot taak heeft het gebruik van het kerkgebouw te regelen.

Uitspraak: de wijkkerkenraad heeft geen zelfstandige taak m.b.t. het be­schikbaar stellen van de ...kerk en heeft daarover dan ook geen besluit genomen.