6/83

Bezwaar van een lidmaat tegen het uitschrijven van de bezwaarde door het col­lege van kerkvoogden van X naar Y, omdat hij volgens de kaarten daar zijn woon­plaats heeft.

De GCBG oordeelt dat in ord. 2-1-1 gedoeld wordt op de door de kerk in haar classicale vergaderingen vastgestelde grenzen. De GCBG verwijst in dit ver­band naar art. 43 aanhef en sub 7 van het Alg. Regl. en naar de Synodale circulaire dd. 11-8-1897 (Acta generale synode 1897, blz. 178/9). Op de op grond daarvan vastgestelde kaarten zijn de grenzen vastgesteld. Bezwaar afgewezen.

(nieuw bezwaar van dezelfde lidmaat: GCBG 8/85)