21/82

Bezwaar van een voormalig predikant van de NHK, nu predikant van een bui­ten­landse kerk, tegen de weigering van het breed moderamen van de generale synode tot het verlenen van een consent als bedoeld in ord. 3-17-1.

De GCBG laat in het midden of op grond van ord. 19-1-1/2 betrokkene een bezwaar kan indienen.

Uitspraak: naar het oordeel van de GCBG kan niet worden gesteld dat het BM niet in redelijkheid tot de aangevochten beslissing had kunnen komen. Het BM heeft overwogen dat ds. X door een lang verblijf in het buitenland het moeilijke werk in een specifieke situatie van een gemeente van de NHK niet op de gewenste wij­ze zou kunnen verrichten. Zulks op grond van uitvoerige ingewonnen adviezen. Derhalve is het bezwaar afgewezen.