18/82

bezwaar tegen besluit van de kerkenraad van vacante gemeente om aan het breed ministerie van de ring te verzoeken ds. X te ontheffen van het consu­lentschap. Het breed ministerie heeft aan dit verzoek voldaan.

Ds. X geeft te kennen zich niet te kunnen beklagen over een tuchtmaatregel van de ring en heeft geen bezwaar ingediend tegen de handeling van het breed minis­terie.

Hij is inmiddels van het consulentschap ontheven en heeft derhalve geen belang bij het bezwaar.

Uitspraak: niet ontvankelijk verklaard.