|V|

Voorwoord.

 

Nu de breede verklaring der K.O. èn wegens de enorme stijging der drukkosten, èn wegens het beperkte debiet, in elk geval voorloopig, gestaakt moest worden, is het mij een voorrecht deze korte verklaring der geheele K.O. in één band te mogen aanbieden, geschikt om ook naar de kerkelijke vergaderingen te worden medegenomen.

Aan zulk een korte toelichting der K.O. werd reeds lang behoefte gevoeld. Bij de bewerking er van kwam ik echter telkens voor dezelfde vraag te staan, nl. wat wèl en wat niet opgenomen moest worden. Eenerzijds moest zij zuiver uit de Schriftuurlijke beginselen en uit de historische gegevens worden afgeleid. Anderzijds mocht zij toch niet te breed uitdijen om een handig en practisch bruikbaar boek te zijn. Ik heb dan ook gepoogd de hoofdlijnen, zoals die in den tekst der K.O. zijn getrokken, zoo duidelijk mogelijk in het licht te stellen, en de verder in den omtrek liggende vraagstukken wat beknopter te behandelen, ja soms geheel weg te laten.
Een uitvoerig register achtte ik niet noodig. Alleen heb ik voorin een inhoudsopgave geplaatst en die van de belangrijkste artikelen wat uitgebreid, om het opzoeken en het gebruik te vergemakkelijken.

Moge de Koning der Kerk Zijn zegen over deze verklaring der K.O. gebieden en ze dienstbaar stellen tot de rechte bestiering Zijner kerken en tot eere van Zijn Naam.

Joh. Jansen.

IJmuiden, December 1922.