|125|

Van de stoffelijke aangelegenheden aan de kerken gemeen

Art. 84. De Kerken, die in Classes, Particuliere Synoden en Generale Synode samen komen, vormen te zamen even zoovele vermogensrechtelijke eenheden ten aanzien van de stoffelijke aangelegenheden, die haar onderscheidenlijk in Classicaal, Particulier-Synodaal en Generaal-Synodaal verband gemeen zijn.
Deze eenheden worden in en buiten rechte vertegenwoordigd zoowel door de respectieve Classicale, Particulier-Synodale en Generaal-Synodale vergaderingen, als door Deputaten, die door de vergaderingen worden benoemd, geïnstrueerd en ontslagen en in al hun handelingen door hun instructie zijn gebonden
.

Dit nieuwe artikel doet vreemd aan in het geheel der K.O.

De synode van Middelburg 1933 heeft het opgesteld.

Classes, particuliere synoden en generale synoden vormen te samen even zovele vermogensrechtelijke eenheden.
De kerken in een classis vormen een éénheid. Dat lijkt verdacht veel op een classicale kerk. Is dus heel wat anders dan in foederatief verband, samen leven en samenkomen in vergadering; een vergadering gaat uit, maar deze éénheid blijft en wordt door deputaten vertegenwoordigd, welke deputaten door de vergadering van de kerken benoemd worden. Ze vormen, en gelukkig ook maar, een eenheid ten opzichte van de stoffelijke aangelegenheden, aan de kerken gemeen. Een vermogensrechtelijke eenheid. Die eenheid is een rechtspersoon. Een classis b.v. kan nu bezittingen hebben, en voor dit doel is dat artikel ontstaan en het kerkrecht aangepast aan het burgerlijk recht, wel passend voor een collegiaal systeem van kerkregering, maar niet voor het presbyteriaal systeem.

Hoe nieuw ook, dit artikel moet op de helling, of geheel gesloopt.