Wering van ketterij

Art. 55. Tot wering van de valsche leeringen en dwalingen, die door kettersche geschriften zeer toenemen, zullen de Dienaars en de Ouderlingen de middelen gebruiken van leering, van wederlegging, van waarschuwing en van vermaning, zoowel bij den dienst des Woords als bij de Christelijke onderwijzing en bij het huisbezoek.

De oude redactie van dit artikel bepaalde, dat geen geschrift handelende over religie mocht uitgegeven worden dan met voorafgaande goedkeuring van dienaren der classis of particuliere synode of professoren der theologie, doch met voorweten der classis.

|102|

Thans schrijft dat artikel voor, dat de kerken zullen waken tegen dwaling en ketterij. Ze zullen dat doen door de dienst des Woords, bij de christelijke onderwijzing en bij het huisbezoek.