Art. 54. Insgelijks zullen ook de Ouderlingen en Diakenen, en degenen die door eene Classe als proponent worden toegelaten, de genoemde Formulieren van eenigheid onderteekenen.

De synode van 1905 stelde de verplichting vast, dat ook ouderlingen en diakenen de Formulieren zullen ondertekenen. Reeds jaren was het toen al een gewoonte.

Zo ook proponenten. Proponenten zijn kandidaten in de theologie die praeparatoir geëxamineerd zijn en proposities mogen houden voor de gemeenten.
Bij het praeparatoir moet de belofte worden afgelegd bij het optreden in de gemeente niets te zullen leren, dat niet in overeenstemming is met de belijdenis.
Bij het peremptoir-examen moet de verklaring die voor Dienaren des Woords is vastgesteld, ondertekend worden.