De kerken in Indië.

Art. 51. Voor de Gereformeerde Kerken van Europeanen in Nederlandsch-Indië wordt de wijze, waarop zij met de Kerken hier te lande in verband staan, door de Generale Synode geregeld.

Dit artikel luidde vroeger: Alzo in de Nederlanden tweeërlei sprake gesproken wordt, is voor goed gehouden, dat de kerken der Duitse en Waalse taal op zichzelf haar kerkeraad, classicale vergaderingen en particuliere synoden hebben zullen.

|98|

In de zuidelijke Nederlanden, het tegenwoordige België woonden twee volksstammen. De Vlamingen, die de Dietse, d.i. Nederlandse taal, spraken en de Walen, die Frans spraken.
Daar de Gereformeerde kerken niet meer in verband staan met de Waalse kerken is de werking van dit artikel vervallen en werd dit artikel vervangen door het tegenwoordige, dat beoogt het verband te regelen met de Gereformeerde kerken van Europeanen in Indië.

Deze regeling en wijziging van dit artikel zijn aangehouden door de syn te Enschede 1955, acta 146. — I. de W.