[WO-1: G2 bestuur en beheer
G2.1 De kerken, de classes en de synode zorgen voor een deugdelijk bestuur en beheer in alle materiële aangelegenheden.
G2.2 De regelingen van de kerk, de classis en de synode voorzien in voorschriften omtrent de financiële administratie en de periodieke controle daarvan, de jaarlijkse begroting, de jaarrekening en het jaarverslag.]

[WO-2: G2 bestuur en beheer
G2.1 De kerken, de classes en de synode zorgen voor een deugdelijk bestuur en beheer in alle materiële aangelegenheden.
G2.2 De regelingen van de kerk, de classis en de synode voorzien in voorschriften omtrent de financiële administratie, de jaarrekening, het jaarverslag, de jaarlijkse begroting en de periodieke financiële controle.]

G2 bestuur en beheer
G2.1 De kerkenraden, de classes, de particuliere synodes en de generale synode zorgen voor een behoorlijk bestuur en beheer in alle materiële aangelegenheden.
G2.2 Zij voorzien in voorschriften omtrent de financiële administratie, de jaarrekening, het jaarverslag en de jaarlijkse begroting en waarborgen dat er sprake is van een deugdelijke periodieke financiële controle en toezicht.

Toelichting G2

1. Wij hebben de normen omtrent bestuur en beheer in G2 in WO-3 stringenter geformuleerd. De kerkelijke praktijk vraagt ook op dit gebied om normering van het handelen en in het algemeen is er in de samenleving meer aandacht gekomen voor – wat heet - ‘good governance’.

2. In G2.1 spreken wij nu van “behoorlijk” bestuur en beheer als maatstaf voor het handelen in alle materiële aangelegenheden. In G2.2 zijn twee mutaties aangebracht.

|162|

In de eerste plaats zijn nu de kerkelijke vergaderingen subject van de zin geworden en daarmee duidelijker als verantwoordelijke instanties benoemd.
In de tweede plaats geeft het artikel aanknopingspunten voor meer (onder)scheiding tussen bestuur en beheer enerzijds en controle en toezicht daarop anderzijds. Het is de verantwoordelijkheid van de kerkelijke vergaderingen om enerzijds te voorzien in de vereiste financiële voorschriften en anderzijds te waarborgen dat er een deugdelijke financiële controle en toezicht is.

3. In G2.1 zijn de PS’en ingevoerd. Verder zijn “de kerken” vervangen door “de kerkenraden”, zodat transparant is wie er verantwoordelijk is.

4. Deputaten Financiën & Beheer wijzen opnieuw op de kerkelijke verplichtingen die voortvloeien uit de ANBI-wetgeving en de Handelsregisterwet. Kern van hun betoog is dat als de kerken gezamenlijk in koepel- of groepsverband een verplichting jegens de overheid aangaan, ook de individuele kerken zich daaraan moeten houden. Ten eerste heeft de koepel of groep (het kerkverband) zich daartoe jegens de overheid verplicht. Ten tweede kan het niet-naleven door een kerk de koepel- of groepsafspraak in gevaar brengen en daarmee alle kerken treffen. Deputaten vragen om een bepaling die in de naleving door de kerken van zo’n gezamenlijke afspraak voorziet. Wij verwijzen deputaten hiervoor naar A3.2, die in de redactie van WO-3 inhoudt dat de kerken, ambtsdragers en gemeenteleden zich houden aan de kerkorde en kerkelijke regelingen en besluiten. Deze bepaling voorziet volledig in wat deputaten beogen. Zij kunnen zo nodig de kerken met beroep op A3.2 aanspreken om de besluiten hierover na te leven.

5. Gevraagd wordt of een regeling voor fusie, splitsing of opheffing in de KO gewenst is. Wij verwijzen naar B32 en B33.


Rapport dHKO (2012)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) G83