[WO-1: F8 recht van appel
F8.1 Indien de betrokkene of de kerkenraad niet kan berusten in de uitspraak van de classis, staat appel open op de synode.
F8.2 In spoedeisende gevallen kan een buitengewone synode worden samengeroepen.
F8.3 De uitspraak van de synode is bindend voor partijen, behoudens het recht van herziening.]

|156|

[WO-2: F8 recht van hoger beroep
F8.1 Indien de betrokkene of de kerkenraad niet kan berusten in de uitspraak in beroep van de classis, staat hoger beroep open op de synode op de gronden als vermeld in art. F4.1.
F8.3 De uitspraak van de synode is bindend voor partijen, behoudens herziening.]

F8 hoger beroep
F8.1 Indien de betrokkene of de kerkenraad niet kan berusten in de uitspraak in beroep van de classis respectievelijk particuliere synode, staat hoger beroep open op de generale synode op de gronden als vermeld in art. F4.1.
F8.4 Het hoger beroep wordt schriftelijk ingesteld binnen zes weken na verzending van de uitspraak in beroep en heeft geen opschortende werking.
F8.3 De uitspraak van de generale synode is bindend voor partijen.

Toelichting F8

1. In WO-3 wordt alsnog de PS gehandhaafd als beroepsinstantie. Dit leidt tot aanpassing van de hoger beroepsregeling volgens F8.1.

2. In F8.4 is de termijn voor hoger beroep toegevoegd analoog aan F4.2 en F7.5.

3. De vermelding “behoudens herziening” in F8.3 komt te vervallen. De woorden kunnen tot misverstand leiden en zijn overbodig.


Rapport dHKO (2012)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) F77