[WO-1: F7 recht van beroep
F7.1 Hij die meent niet te kunnen berusten in een beslissing op bezwaar van de kerkenraad, heeft het recht van beroep op de classis.
F7.2 In spoedeisende gevallen kan een buitengewone classis worden samengeroepen.

|155|

F7.3 De uitspraak van de classis is bindend voor partijen, behoudens het recht van appel.
F7.4 Hij die meent niet te kunnen berusten in een beslissing op bezwaar van de classis als bedoeld in art. F4.6, heeft het recht van beroep op de synode. Art. F8.2 en F8.3 zijn van overeenkomstige toepassing.]

[WO-2: F7 recht van beroep
F7.1 Tegen een beslissing op bezwaar van de kerkenraad staat beroep open op de classis op de gronden als vermeld in art. F4.1 voor het gemeentelid dat bezwaar heeft ingesteld en voor degene die persoonlijk belanghebbende is bij de beslissing.
F7.3 De uitspraak van de classis is bindend voor partijen, behoudens hoger beroep.
F7.4 Tegen een beslissing op bezwaar van de classis als bedoeld in art. F4.6 staat beroep open op de synode. Art. F8.3 is van overeenkomstige toepassing.]

F7 beroep
F7.1 Tegen een beslissing op bezwaar van de kerkenraad staat beroep open op de classis op de gronden als vermeld in art. F4.1 voor het gemeentelid dat bezwaar heeft ingesteld en voor degene die persoonlijk belanghebbende is bij de beslissing.
F7.4 Tegen een beslissing van de kerkenraad die met goedkeuring van de classis is genomen en tegen een beslissing op bezwaar van de classis als bedoeld in art. F4.6 staat op gelijke wijze beroep open op de particuliere synode. (...)
F7.5 Het beroep wordt schriftelijk ingesteld binnen zes weken na verzending van de beslissing op bezwaar en heeft geen opschortende werking.
F7.3 De uitspraak van de classis respectievelijk particuliere synode is bindend voor partijen. (...)

Toelichting F7

1. Wij verwijzen allereerst naar de uitgebreide MvT bij WO-2.

2. In WO-3 wordt alsnog de PS gehandhaafd als beroepsinstantie. Dit leidt tot aanpassing van de beroepsmogelijkheden volgens F7.4. Voor de categorie van kerkenraadsbesluiten die een goedkeuringsbesluit van de classis behoeven, verwijzen we naar aantek. 10 bij F4.2. De verwijzing naar F8.3 komt hier te vervallen.

3. In F7.5 is de termijn voor beroep toegevoegd analoog aan F4.2. Tevens is opgenomen dat het instellen van beroep geen opschortende werking heeft.

4. De vermelding “behoudens hoger beroep” in F7.3 komt te vervallen. De woorden kunnen tot misverstand leiden en zijn overbodig.


Rapport dHKO (2012)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) F76