[WO-1: F6 vrede door recht
F6.1 De kerkelijke rechtsgang is gericht op herstel van vrede door recht.
F6.2 Zij kenmerkt zich door Schriftuurlijke wijsheid en voldoet aan de eisen van eerlijke rechtspraak. Daartoe worden in het bijzonder gewaarborgd:
a. het doen van zorgvuldig onderzoek;
b. het toepassen van hoor en wederhoor;
c. toelating van een deskundig adviseur of raadsman;
d. het zo nodig horen van getuigen;
e. het zo nodig raadplegen van deskundigen;
f. toegankelijkheid van relevante stukken;
g. een gemotiveerde schriftelijke uitspraak.
F6.3 De synode stelt een generale regeling vast voor de kerkelijke rechtspraak. Deze is van toepassing op de procedures volgens art. F7 tot F11.]

[WO-2: F6 vrede door recht
F6.1 De kerkelijke rechtsgang is gericht op herstel van vrede door recht.
F6.2 Zij kenmerkt zich door Schriftuurlijke wijsheid en voldoet aan de eisen van eerlijke rechtspraak. Daartoe worden in het bijzonder gewaarborgd:
a. het doen van zorgvuldig onderzoek;
b. het toepassen van hoor en wederhoor;

|154|

c. het recht om zich te laten bijstaan door een adviseur of raadsman;
d. de mogelijkheid van het horen van getuigen, indien noodzakelijk voor de beoordeling van het geschil;
e. het zo nodig raadplegen van deskundigen;
f. gelijke toegang tot relevante stukken voor beide partijen;
g. een gemotiveerde schriftelijke uitspraak;
h. het treffen van een voorziening in spoedeisende situaties.
F6.3 De synode stelt een generale regeling vast voor de kerkelijke rechtspraak. Deze is van toepassing op de procedures volgens art. F7 tot F11.]

F6 vrede door recht
F6.1 De kerkelijke rechtsgang is gericht op herstel van vrede door recht.
F6.2 Zij kenmerkt zich door bijbelse wijsheid en voldoet aan de eisen van eerlijke rechtspraak. Daartoe worden in het bijzonder gewaarborgd:
a. het doen van zorgvuldig onderzoek;
b. het toepassen van hoor en wederhoor;
c. het recht om zich te laten bijstaan door een adviseur of raadsman;
d. de mogelijkheid van het horen van getuigen; (...)
e. het zo nodig raadplegen van deskundigen;
f. gelijke toegang tot relevante stukken voor beide partijen;
g. een gemotiveerde schriftelijke uitspraak;
h. het treffen van een voorziening in spoedeisende situaties.
F6.3 De synode stelt een generale regeling vast voor de kerkelijke rechtspraak. Deze is van toepassing op de procedures volgens art. F7 tot F11.

Toelichting F6

1. F6 kan zich verheugen in weinig commentaar. Een reactie verwijst bij F6.1 naar Jacobus 3: 18: het recht dient tot herstel van vrede (F6.1), maar de vrede brengt ook het recht voort. Er is een duidelijke wisselwerking.

2. Voorgesteld wordt in F6.2 ‘Schriftuurlijke’ te vervangen door ‘bijbelse’, omdat dit beter aansluit bij de overige teksten van de WO. Wij volgen dit advies.

3. Voorgesteld wordt verder de toevoeging in F6.2 sub d “indien noodzakelijk ...” weer ongedaan te maken, omdat dit geldt voor alle genoemde items. Wij nemen ook dit punt over.

4. Bij F6.2 sub f rijst in verschillende reacties de vraag wie de selectie van relevante stukken bepaalt en hoe het zit met geheimhouding en comité-stukken. Het is hier niet de plaats voor gedetailleerde beantwoording. De hoofdlijn is dat beide partijen en de kerkelijke rechter over dezelfde stukken beschikken en dat er geen beroep kan worden gedaan op stukken die een partij niet kent. Het kan niet zo zijn dat met beroep op de ‘comité’-status stukken aan de eiser worden onthouden, maar dat vervolgens de verweerder daar in de procedure wel een beroep op doet. De uitwerking hiervan en van de overige aspecten van F6.2 dient plaats te vinden in de generale regeling rechtspraak.


Rapport dHKO (2012)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) F75