[WO-1: E7 synode
E7.1 De kerken komen eens in de twee jaar samen in een generale synode.
E7.2 In buitengewone omstandigheden kan de synode vervroegd worden samengeroepen door het moderamen van de laatstgehouden synode.
E7.3 Elke classis vaardigt een predikant en een ouderling naar de synode af.
E7.4 In de synode komen alle kerken bijeen ter regeling van de zaken als bedoeld in art. E3.3.]

[WO-2: E7 synode
E7.1 De kerken komen eens in de twee jaar samen in een generale synode.
E7.2 In buitengewone omstandigheden kan de synode vervroegd worden samengeroepen door het moderamen van de laatstgehouden synode.
E7.3 Elke classis vaardigt een predikant en een ouderling naar de synode af.
E7.4 In de synode komen alle kerken bijeen ter regeling van de zaken:
a. die de kerkorde daarvoor aanwijst; of
b. die in de classes niet konden worden afgehandeld; of
c. waarvan door de kerken eerder is afgesproken om ze gezamenlijk te behartigen.]

|139|

E7 generale synode
E7.1 De kerken komen eens in de drie jaar samen in een generale synode.
E7.2 In buitengewone omstandigheden kan de generale synode vervroegd worden samengeroepen door het moderamen van de laatstgehouden synode.
E7.3 Elke particuliere synode vaardigt vier predikanten en vier ouderlingen af naar de generale synode.
E7.4 In de generale synode komen alle kerken bijeen ter regeling van de zaken:
a. die de kerkorde daarvoor aanwijst; of
b. die in de classes niet konden worden afgehandeld; of
c. waarvan door de kerken eerder is afgesproken om die gezamenlijk in de generale synode te behartigen.

Toelichting E7

1. Zoals reeds bij E11 is aangegeven, keren wij in WO-3 terug naar de huidige frequentie van een driejaarlijkse generale synode.

2. Iedere PS nieuwe stijl vaardigt vier predikanten en vier ouderlingen af naar de GS. De GS kent dan 32 afgevaardigden: 16 predikanten en 16 ouderlingen en heeft daarmee een iets kleinere omvang dan de huidige 36 leden van de GS.

3. Met de aanpassing van beide elementen – frequentie en omvang – zijn de reacties uit de kerken beantwoord. 

4. Wij benadrukken dat de PS-en nieuwe stijl slechts één bestuurlijke taak hebben, nl. de regeling van de afvaardiging naar de GS. De PS-en nemen geen andere zaken in behandeling, ook niet ter voorbereiding van de GS. In E7.4 sub b blijft dus gehandhaafd dat zaken die in de classes niet kunnen worden afgehandeld aan de GS worden voorgelegd. Overigens betreft dit slechts een incidentele aangelegenheid en bestaat de GS-agenda voornamelijk uit zaken die de KO aanwijst (E7.4 sub a) en zaken waarvan eerder is afgesproken om die gezamenlijk in de GS te behandelen (E7.4 sub c).


Rapport dHKO (2012)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) E67