Artikel 42

Meer advies in die klassis

 

Artikel 42: Waar in ’n kerk meer as een bedienaar van die Woord is, kan ook die wat nie volgens die bogenoemde artikel afgevaardig is nie, in die klassis teenwoordig wees met adviserende stem.

|254|

A. Kerkregtelik

1. Die voorrang van die diens van die Woord

Omdat die kerk deur die Woord en Gees (Heid Kat S 21) regeer moet word, beklee die diens van die Woord ’n besondere plek in die kerkregering. Om dieselfde rede waarom predikante moet presideer (artt 35,37,41), is dit noodsaaklik dat aanwesige predikante wat met sake op hoogte is, in die klassis advies sal gee. Adviserende stem kan help om die Christusregering in die besluite van die klassis te bevorder en word nie verleen omdat predikante ’n besondere plek beklee nie of om ’n predikant nie in sy gesig te vat nie, maar slegs met die oog daarop dat advies van ’n bedienaar van die Woord (artt 2,3,16) die kerkregering sal bevorder.

 

B. Kerkregering

1. Redaksie van die artikel

Die kerke het in 1578 te Dordrecht die afvaardiging per kerk tot één dienaar en één ouderling beperk sodat groter kerke nie kleiner kerke in die klassis sou oorheers nie (art 84). In 1581 stem die kerke toe dat ander aanwesige predikante wanneer hulle gevra word, advies kan gee maar nie stem nie. Die Sinode van Dordrecht 1619 laat hierdie beginsel los en verleen keurstem aan alle aanwesige predikante uit die kerke van die klassis, behalwe in geval waar sake hulle persoon of kerke in besonder raak (art 33). By die hersiening van die kerkorde in 1905 is die bevoorregting van nie-afgevaardigde predikante bo ouderlinge reggestel (Jansen 1952:193-195).

 

2. Adviserende stem word as ’n voorreg verleen

Adviserende stem moet uitdruklik met toestemming in die klassis en ander sinodes verleen en genotuleer word. Adviseurs kan op kommissies van pre-advies dien omdat die kommissies ook net advies gee. Omdat die predikante of professor met adviserende stem nie afgevaardig is nie, deel hulle nie in die konstituering nie en kan daarom nie soos Jansen sê (1952:195) in die moderamen verkies word nie. Die vergadering moet gekonstitueer het voordat adviserende stem verleen word.

’n Meerdere vergadering kan ook aan ander ouderlinge, predikante van kerke buite die klassis en waar nodig ook aan deskundiges op 'n bepaalde saak adviserende stem verleen. Die keurstem berus egter net by die wettige afgevaardigdes.