Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

E. Van de oefening der tucht

Over belijdende leden

De tucht, door den kerkeraad toegepast, doorloopt twee stadiën.
Het eerste stadium begint met vermaning en gaat, wanneer geen boetvaardigheid intreedt, door tot het afhouden van het Heilig Avondmaal.
Het tweede stadium vindt zijn einde in de uitsluiting uit de gemeente. Hiertoe zal de kerkeraad eerst overgaan, wanneer na onderscheiden vermaningen en langdurig afhouden van het Heilig Avondmaal geen bekeering wordt waargenomen. De gemeente zal bij herhaling worden opgewekt door gebed en vermaning aan de tuchtoefening deel te nemen.
De uitsluiting uit de gemeente zal geschieden na advies der kringvergadering en bewilliging der gemeente.