Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

D. Van de eeredienst

Heilige Doop

Artikel
36

De Heilige Doop wordt bediend aan de kinderen der gemeente en na afgelegde geloofsbelijdenis aan nog niet gedoopte volwassenen, die zich tot de kerk willen voegen.