Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

A. Van de Gemeenteleden

Artikel
5

De leden der kerk worden onderscheiden in doopleden en belijdende leden. Doopleden zijn zij, die alleen als gedoopten in het register der kerk staan ingeschreven; belijdende leden zij, die na openbare belijdenis des geloofs toegelaten zijn tot het Heilig Avondmaal. De laatsten hebben, voor zoover zij niet gecensureerd zijn, de volle kerkelijke rechten.