Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

B. Van de Kerkeraadsleden

Artikel
12

Tot den dienst des Woords zijn beroepbaar zij, die met gunstig gevolg het kerkelijk examen hebben afgelegd, en predikanten van een andere kerkgemeenschap van wie de kerken zich hebben overtuigd, dat zij met de belijdenis en de orde der kerken instemmen.