Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

D. Van de eeredienst

Samenkomsten der gemeente

Artikel
32

De gang van den eeredienst geschiedt, wat de algemeene inrichting daarvan betreft, naar een door de gezamenlijke kerken vastgestelde regeling.