Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

A. Van de Gemeenteleden

Artikel
7

De mannelijke belijdende leden der kerk zijn, voor zoover zij daartoe de door Gods Woord vereischte gaven bezitten, verkiesbaar tot dienaar des Woords, ouderling of diaken; tot het diakenschap kunnen ook de vrouwelijke belijdende leden worden verkozen.