Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

A. Van de Gemeenteleden

Artikel
9

Uit de belijdende leden der kerk, zoo broeders als zusters, die daartoe de vereischte gaven bezitten, kunnen door den kerkenraad commissies worden gevormd tot hulpverleening aan den dienaar des Woords, aan de ouderlingen en bij den diaconalen arbeid.