Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

E. Van de oefening der tucht

Over belijdende leden

Artikel
50

Leden der gemeente, van wie geconstateerd moet worden, dat ze zich metterdaad aan de gemeenschap der kerk onttrekken, kunnen geen voorwerpen der kerkelijke tucht zijn.