Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

D. Van de eeredienst

Heilige Doop

Artikel
39

De namen der gedoopten en dergenen, die de stipulatiën aangingen, benevens het tijdstip van den Doop worden opgeteekend in een Doopregister.