Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

E. Van de oefening der tucht

Doel en wijze

De kerkelijke tucht moet uitsluitend ten doel hebben leden der gemeente, die een onchristelijke leer of leven voeren met drang der liefde daarvan terug te brengen en alzoo de heiligheid der kerk te bewaren.