Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

C. Van den Kerkeraad

Aan belijdende leden, die uit de gemeente naar elders vertrekken, zal een attestatie of getuigenis aangaande hun belijdenis en wandel door den kerkeraad medegegeven worden; voor doopleden zal in dit geval een doop-attest worden verstrekt. Attestatie en doop-attest moeten door twee leden van den kerkeraad onderteekend worden.
Bovendien wordt van vertrek naar elders aan de betrokken kerkeraden terstond kennis gegeven.