Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

C. Van den Kerkeraad

De kerkeraad vergadert minstens éénmaal per maand. In kerken, waar het aantal ouderlingen zes of meer bedraagt, vergadert de kerkeraad zonder de diakenen ter behartiging van de persoonlijke geestelijke belangen der gemeenteleden en tot de uitoefening der tucht; en komen de diakenen afzonderlijk samen tot regeling van hun practischen arbeid. Voor elk dezer vergaderingen wordt door den kerkeraad een huishoudelijke regeling vastgesteld.