Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

A. Van de Gemeenteleden

De leden der kerk worden onderscheiden in doopleden en belijdende leden. Doopleden zijn zij, die alleen als gedoopten in het register der kerk staan ingeschreven; belijdende leden zij, die na openbare belijdenis des geloofs toegelaten zijn tot het Heilig Avondmaal. De laatsten hebben, voor zoover zij niet gecensureerd zijn, de volle kerkelijke rechten.