|24|

Art. 12

1. Wie zijn ambt eigenmachtig neerlegt, maakt zich schuldig aan trouweloze verlating van de dienst. (1956)

2. Op besluiten over een aanvraag van de betrokkene tot het verstrekken van een uitkering is de uitvoeringsregeling deputaatschap voortijdige ambtsbeëindiging van predikanten van toepassing.
De classis heeft het recht om in bijzondere situaties, gehoord het advies van deputaten naar art. 49 K.O. en van deputaten voortijdige ambtsbeëindiging predikanten en eventueel na advies van een onafhankelijke instantie, een predikant dringend te adviseren tot een andere staat des levens over te gaan.
Daarnaast heeft de classis de bevoegdheid om een predikant, indien dat noodzakelijk is gebleken, uit het ambt te ontheffen. Deze maatregel zal niet genomen worden, indien de betrokken predikant de leeftijd van 62 jaar heeft bereikt. Dan zal hooguit tot losmaking worden besloten. (2004)

|25|

(Instructie voor de deputaten voortijdige ambtsbeëindiging predikant: bijlage 5.
Uitvoeringsregeling voor de deputaten voortijdige ambtsbeëindiging: bijlage 6)