|64|

Art. 84

1. Voor de uitvoering van niet-ambtelijk werk kan de generale synode medewerkers (doen) aanstellen. Deze aanstelling zal geschieden met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde rechtspositieregeling(en).
De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland worden als werkgever vertegenwoordigd door: de deputaten landelijk kerkelijk bureau.
Niet-ambtelijke werkers vervullen hun taak onder leiding van de deputaten op wier terrein zij werken. De Theologische Universiteit Apeldoorn is werkgever voor de algemeen bestuurder en de bij haar werkzame docenten en onderwijsondersteunende medewerkers. (2007)

2. Een eventueel batig saldo na liquidatie van een plaatselijke kerk, kerkelijke vergadering of ander zelfstandig onderdeel zal worden afgedragen aan een of meer instellingen met een (inter)kerkelijke of diaconale doelstelling, dan wel een doelstelling op het gebied van zending of evangelisatie.