Artikelen uit tijdschriften

anoniem
Bijdragen tot de Beoefening en Geschiedenis der Godgeleerde Wetenschappen, 1816-03-01
Organisatie der Hervormde kerken in de Noordelijke Provinciën van het koningrijk der Nederlanden

anoniem
Bijdragen tot de Beoefening en Geschiedenis der Godgeleerde Wetenschappen, 1816-05-01
[Over de organisatie der Hervormde kerk]

anoniem
Bijdragen tot de Beoefening en Geschiedenis der Godgeleerde Wetenschappen, 1816-10-02
Over de Nieuwe Reglementen, door de algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde kerken vastgesteld

Janssen, J.D.
Bijdragen tot Regtsgeleerdheid en Wetgeving, 1827-07-01
Over het Algemeen Kerkelijk regt der Protestanten, in betrekking tot het Staatsregt, in toepassing daarvan op de Nederlandsche Protestantsche Kerk

Donker Curtius, H.H.
Godgeleerde Bijdragen, 1834-07-01
[Recensie:] Hedendaagsch kerkregt bij de Hervormden in Nederland I

Donker Curtius, H.H.
Godgeleerde Bijdragen, 1834-07-02
Over den zin en de strekking van het Formulier van verbindtenis voor Predikanten in de Nederlandsche Hervormde kerk

Donker Curtius, H.H.
Godgeleerde Bijdragen, 1834-07-03
Over de werking van het Formulier van verbindtenis voor Predikanten in de Nederlandsche Hervormde kerk

Donker Curtius, H.H.
Godgeleerde Bijdragen, 1835-01-01
Geschied- en oordeelkundige aanmerkingen betrekkelijk het Formulier van verbindtenis

Oordt, J.F. van
Godgeleerde Bijdragen, 1835-11-01
Rapport der Commissie, uitgebragt aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk op den 13 Julij 1835, op onderscheidene adressen, betrekkelijk het Formulier van onderteekening voor aankomende Leeraren

Sohm, R.
Deutsche Juristen-Zeitung, 1909-08-01
Rudolph Sohm

Sohm, R.
Deutsche Juristen-Zeitung, 1909-08-01
Über Begriffsjurisprudenz

Heck, Ph. (von)
Deutsche Juristen-Zeitung, 1909-12-15
Was ist diejenige Begriffsjurisprudenz, die wir bekämpfen?

Sohm, R.
Deutsche Juristen-Zeitung, 1910-01-15
Begriffsjurisprudenz

Fehr, H.
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 1917-11-01
Rudolph Sohm (1841-1917)

Jansen, Joh.
Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 1918-12-01
Het verschijnsel van de verlating van den dienst des Woords en de roeping der kerken daartegen

Schelven, A.A. van
Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 1919-02-01
Artikel 12 der Kerkorde

Jansen, Joh.
Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 1919-04-01
Nog eens: De verlating van den dienst des Woords

Jansen, Joh.
Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 1923-02-01
Iets over het Gereformeerd kerkverband

Lonkhuyzen, J. van
Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 1931-11-01
In eigen rechte lijn

Lonkhuyzen, J. van
Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 1932-02-01
Een belangrijk boek, een nieuw geval en een reeks onhoudbare argumenten, benevens een inleiding I

Lonkhuyzen, J. van
Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 1932-03-01
Een belangrijk boek, een nieuw geval en een reeks onhoudbare argumenten, benevens een inleiding II

Lonkhuyzen, J. van
Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 1932-09-01
Geen „napleiten”, maar een tijdig waarschuwen

Lonkhuyzen, J. van
Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 1933-04-01
Debat niet mogelijk

Honders, H.J.
Vox Theologica, 1936-12-01
De plaats van het kerkrecht in de Encyclopaedie der Theologie

Knoll, E.
Archiv für Evangelisches Kirchenrecht, 1938-02-01
Gnade und Recht

Wendland, H.D.
Archiv für Evangelisches Kirchenrecht, 1938-10-01
Geist, Recht und Amt in der Urkirche

Wendland, H.D.
Luthertum, 1939-08-01
Die geistleibliche Gestalt der Kirche

Müller, A.D.
Archiv für Evangelisches Kirchenrecht, 1940-12-01
Religion und Recht als theologische und kirchliche Gegenwartsfrage

Dehmel, A.
Archiv für Evangelisches Kirchenrecht, 1940-12-01
Der Wehrdiensteinsatz der evangelischen Pfarrer

Wendland, H.D.
Archiv für Evangelisches Kirchenrecht, 1941-03-01
Pneumatokratie und Kirchenrecht

Kuhlmann, G.
Archiv für Evangelisches Kirchenrecht, 1941-09-01
Rudolph Sohm und unsere gegenwärtige kirchenrechtliche Situation

Greijdanus, S.
De Wachter, 1944-03-10
Voetius over het gezag der meerdere vergaderingen en over eventueel conflict daarmee

Dombois, H.
Hochland, 1954-04-01
Strafrecht und menschliche Existenz

Fockema Andreae, S.J.
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 1954-06-01
Enige opmerkingen over het kerkrecht onder de Republiek der Verenigde Nederlanden

Dombois, H.
Hochland, 1956-02-01
Der Tod im Recht

Roeleveld, L.
Lucerna, 1958-12-01
Opmerkingen omtrent de positie der Kerken in het nieuwe Burgerlijk Wetboek

Deddens, D.
Lucerna, 1959-03-01
Academica

Deddens, D.
Lucerna, 1959-06-01
De eerste synode der Franse Gereformeerde kerken te Parijs, 1559

Deddens, D.
Lucerna, 1961-11-01
Rondom het eerste geschrift van G. de Brès „Le Baston de la Foy”

Nauta, D.
Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 1966-09-01
De ambtsopvatting der Reformatie onder kritiek

Ruler, A.A. van
Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 1967-09-01
Is er een ambt van de gelovigen?

Scholten, G.J.
WPNR, 1970-01-01
Fusies op kerkelijk terrein

Congar, Y.
Revue des Sciences philosophiques et théologiques, 1972-07-01
La „réception” comme réalité ecclésiologique

Nauta, D.
Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 1975-12-01
Boekbespreking

Nauta, D.
Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 1976-02-01
Grondslagen van de geschiedenis van het kerkrecht

Bakker, W.
Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 1985-05-01
Struktuur, karakter en functioneren van de kerkorde als probleem in het proces van Samen op Weg

Oldenhuis, F.T.
WPNR, 1988-03-19
Kerkgenootschappen en zelfstandige onderdelen

Oldenhuis, F.T.
WPNR, 1988-04-16
Kerkgenootschappen en privaatrecht (I)

Oldenhuis, F.T.
WPNR, 1988-04-23
Kerkgenootschappen en privaatrecht (II)

Koffeman, L.J.
Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 1991-03-01
Het bijzondere van het kerkelijk ambt

Jong, K.W. de
Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 1991-06-01
Geroepen door God en zijn gemeente

Deddens, D.
Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800, 1992-05-01
De Vereniging van 1892: kerkrechtelijke aspecten

Spijker, W. van ’t
Hervormde Teologiese Studies, 1992-09-01
Rechtvaardiging en recht in de kerk

Brinkman, M.E.
Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 1995-03-01
Onwil en onmacht tot het formuleren van een gereformeerde identiteit

Evers, H.
Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800, 1995-07-01
De kerkrechtelijke ontwikkelingen binnen de Nederlandse Hervormde Kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog

Drimmelen, L.C. van
Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800, 1997-07-01
De rechtspositie van de predikant

Jong, F. de, Jong, K.W. de
Jaarboek voor liturgie-onderzoek, 1998-07-01
Van forme naar formulier

Koffeman, L.J.
Kerk en Theologie, 2000-07-01
Ecclesiologische aspecten van het gemengde huwelijk

Koffeman, L.J.
Kerk en Theologie, 2003-07-01
Door een gemeenschappelijk verstaan van het Evangelie bijeengekomen

Velde, M. te
Theologia Reformata, 2013-12-01
Uitdagingen en perspectieven voor het functioneren van voorgangers

Barentsen, J.
Geestkracht, 2014-10-01
Paulus als charismatische leider