Tijdschriftartikel

Lees verder:

anoniem. Organisatie der Hervormde kerken in de Noordelijke Provinciën van het koningrijk der Nederlanden

anoniem. [Over de organisatie der Hervormde kerk]

anoniem. Over de Nieuwe Reglementen, door de algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde kerken vastgesteld

Barentsen, J. Paulus als charismatische leider

Brinkman, M.E. Onwil en onmacht tot het formuleren van een gereformeerde identiteit

Congar, Y. La „réception” comme réalité ecclésiologique

Deddens, D. De Vereniging van 1892: kerkrechtelijke aspecten

Dehmel, A. Der Wehrdiensteinsatz der evangelischen Pfarrer

Dombois, H. Strafrecht und menschliche Existenz

Dombois, H. Der Tod im Recht

Donker Curtius, H.H. [Recensie:] Hedendaagsch kerkregt bij de Hervormden in Nederland I

Donker Curtius, H.H. Over den zin en de strekking van het Formulier van verbindtenis voor Predikanten in de Nederlandsche Hervormde kerk

Donker Curtius, H.H. Over de werking van het Formulier van verbindtenis voor Predikanten in de Nederlandsche Hervormde kerk

Donker Curtius, H.H. Geschied- en oordeelkundige aanmerkingen betrekkelijk het Formulier van verbindtenis

Drimmelen, L.C. van. De rechtspositie van de predikant

Evers, H. De kerkrechtelijke ontwikkelingen binnen de Nederlandse Hervormde Kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog

Fehr, H. Rudolph Sohm (1841-1917)

Fockema Andreae, S.J. Enige opmerkingen over het kerkrecht onder de Republiek der Verenigde Nederlanden

Heck, Ph. (von). Was ist diejenige Begriffsjurisprudenz, die wir bekämpfen?

Honders, H.J. De plaats van het kerkrecht in de Encyclopaedie der Theologie

Jansen, Joh. Het verschijnsel van de verlating van den dienst des Woords en de roeping der kerken daartegen

Jansen, Joh. Nog eens: De verlating van den dienst des Woords

Jansen, Joh. Iets over het Gereformeerd kerkverband

Janssen, J.D. Over het Algemeen Kerkelijk regt der Protestanten, in betrekking tot het Staatsregt, in toepassing daarvan op de Nederlandsche Protestantsche Kerk

Jong, F. de, Jong, K.W. de. Van forme naar formulier

Knoll, E. Gnade und Recht

Koffeman, L.J. Ecclesiologische aspecten van het gemengde huwelijk

Koffeman, L.J. Door een gemeenschappelijk verstaan van het Evangelie bijeengekomen

Kuhlmann, G. Rudolph Sohm und unsere gegenwärtige kirchenrechtliche Situation

Lonkhuyzen, J. van. In eigen rechte lijn

Lonkhuyzen, J. van. Een belangrijk boek, een nieuw geval en een reeks onhoudbare argumenten, benevens een inleiding I

Lonkhuyzen, J. van. Een belangrijk boek, een nieuw geval en een reeks onhoudbare argumenten, benevens een inleiding II

Lonkhuyzen, J. van. Geen „napleiten”, maar een tijdig waarschuwen

Lonkhuyzen, J. van. Debat niet mogelijk

Müller, A.D. Religion und Recht als theologische und kirchliche Gegenwartsfrage

Nauta, D. De ambtsopvatting der Reformatie onder kritiek

Oldenhuis, F.T. Kerkgenootschappen en zelfstandige onderdelen

Oldenhuis, F.T. Kerkgenootschappen en privaatrecht (I)

Oldenhuis, F.T. Kerkgenootschappen en privaatrecht (II)

Oordt, J.F. van. Rapport der Commissie, uitgebragt aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk op den 13 Julij 1835, op onderscheidene adressen, betrekkelijk het Formulier van onderteekening voor aankomende Leeraren

Ruler, A.A. van. Is er een ambt van de gelovigen?

Schelven, A.A. van. Artikel 12 der Kerkorde

Scholten, G.J. Fusies op kerkelijk terrein

Sohm, R. Rudolph Sohm

Sohm, R. Über Begriffsjurisprudenz

Sohm, R. Begriffsjurisprudenz

Spijker, W. van ’t. Rechtvaardiging en recht in de kerk

Velde, M. te. Uitdagingen en perspectieven voor het functioneren van voorgangers

Wendland, H.D. Geist, Recht und Amt in der Urkirche

Wendland, H.D. Pneumatokratie und Kirchenrecht

Wendland, H.D. Die geistleibliche Gestalt der Kirche