Hoofstuk 3: Die vergaderinge van die kerk

3.2. Besondere bepalinge

3.2.3 Die sinode

Dit staan die samestellende kerke vry om met behoud van alle regte, voorregte, besittings, naam, ensovoorts, uit die algemene sinodale verband te tree wanneer hulle so ’n stap voor God in die lig van sy Woord kan regverdig.


Kerkorde NGKerk (2011)

 

TREFWOORDEN

Bijzondere synode