(Cap. IV) Van de leere, sacramenten ende ceremonien

17. Overmidts wij middelmatich achten in de bedieninghe des Avontmaels te staen of te sitten (het knyelen nemen wij uut om der superstitie ende het perykels wille van het broot aen te bidden) soo sullen de ghemeynten die wijse ghebruycken die een yeghelick de alderbequaemste sal duncken.33


33 De Engelse kerken: de broeders achten ‛het sitten stichtelicxt ende dat men het sonder noot niet behoorde nae te lateten, maer veel meer in te voeren, daer het bequaemelick can gheschieden’.