(Cap. IV) Van de leere, sacramenten ende ceremonien

Artikel
64

12. Niemant en sal in de ghemeynte ontfanghen worden dan die voorhenen van den kerckenraet ofte ymmers eenen dienaer ende ouderlinck van de hooftsomme der christelicker leere ondervraeght sij, Ende eer sij ten Avontmale des Heeren gaen, sullen sij in den kerckenraet ofte in der kercke na der predicatie dewelcke recht voor de bedienghe des Avontmaels gheschiet, opentlick betuyghen datse de leere in der ghemeynte ontfanghen, die van den dienaer cortelick verclaert sal worden, voor goet houden ende door de hulpe des Heeren in derselvighe volstandich blijven willen ende hen selven der christelicker vermaninghe onderwerpen.31


31 Toelating tot de gemeente is toelating tot het Heilig Avondmaal.