(Cap. IV) Van de leere, sacramenten ende ceremonien

Artikel
66

14. De dienaers des Woordts, ouderlinghen ende diakenen sullen voor het houden des avontmaels onder malcanderen een christelicke censure ofte ondersoeckinghe doen, soo wel over de leere als over den wandel, ende sullen de christelicke vermaninghen in der liefde opnemen.