(Cap. IV) Van de leere, sacramenten ende ceremonien

Artikel
62

10. Het is raetsamer ende sekerder dat alle dienaers het formulaer der instellinghe ende des ghebruycks des h. Doops welck daertoe beschreven is, volghen, dan eenen yeghelicken sijn eyghen verclaringhe vrij te laten.29


29. De synode ontwierp zelf een verkort formulier, vgl. Olthuis, a.w., blz. 138vv. Zie ook de bijlagen aldaar, blz. 251.