(Cap. IV) Van de leere, sacramenten ende ceremonien

Artikel
65

13. Aengaende deghene die met ghetuyghenissebriefven uut anderen kercken koemen, sullen sonder nieuwe belijdenisse des gheloofs te doen toeghelaten werden, maer deghene die gheen gheschreven noch levendighe ghetuyghenisse van gheloofwerdighe personen hebben, sal men op dat mael niet toelaten.