(Cap. IV) Van de leere, sacramenten ende ceremonien

Artikel
67

15. Voor het Avontmael sullen de dienaers ende ouderlinghen de lidtmaten der kercke besoecken, voornemelick de swackste, ende deghene die ’t meest van doene hebben, opdatse, soo vele in hen is, met leeren, vermanen, troosten ende opgheresen swaricheden neder te legghen de ghemeynte tot deze hoogwerdighe handelinghe recht bereyde.