(Cap. IV) Van de leere, sacramenten ende ceremonien

Artikel
74

22. In tijden van oorloghe, pestilentie, diere tijden, sware vervolghinghen der kercke ende andere openbare ellendicheden sal men een vasten met bidden aenstellen ende heylighen door raet der kercke ende bewillinghe der overheyt, soo dat gheschieden kan.
Alsoo dat de ghemeynte haer van het ghewonelicke voetsel ende tijdelicke handelinghe onthoudende totten avont toe, met bidden, het Woordt Gods te hooren, de Heyl. Schrifture te lesen ende andere heylighe oeffeninghen hare boetveerdicheyt ende gheloove betuyghe ende in der warer godsalicheyt toeneme.
Dogh sal het raedtsamer sijn het vasten op andere daghen dan op den sondagh te heylighen.