(Cap. IV) Van de leere, sacramenten ende ceremonien

Artikel
55

3. Niemant en sal eenich boeck, van hemselven ofte van yemant anders ghemaeckt in hetwelcke van de religie ghehandelt wordt, laten drucken ofte in ’t licht brenghen door hemselven ofte door anderen eer hetselfde van den dienaren der classe ofte professoren der theologie onser belijdenisse oversien ende voor goet bekent sal wesen.