(Cap. IV) Van de leere, sacramenten ende ceremonien

Artikel
59

7. Het verbont Gods sal in den kinderen der christenen met den heylighen doop soo haest als men denselvighen bekoemen kan, beseghelt werden, tenware dat yemant eenighe ghewichtighe oorsake hadde om denselven uut te stellen, van dewelcke de dienaers metten ouderlinghen oordeelen sullen.27


27 Vgl. H.J. Olthuis, De doopspractijk der Gereformeerde Kerken in Nederland 1568-1618, Utrecht 1908.