(Cap. IV) Van de leere, sacramenten ende ceremonien

Artikel
76

24. De psalmen Davidts van Petro Datheno overgesett sullen in den christelicken tsamenkoemsten der Nederduytscher Kercke ghelijck men tot noch toe ghedaen heeft, ghesonden worden, achterlatende de ghesangen dewelcke in der H. Schrift niet en worden ghevonden.35


35 Vgl. S.J. Lenselink, De Nederlandse Psalmberijmingen in de 16e eeuw van de Souterliedekens tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk, Assen 1959, blz. 493vv. De kerken in Engeland: ‛achten wij dat gheraetsaem waere, dat D. Petrus Dathenus der eerster ghelegentheit wilde op nemen die selve Psalmen te oversien ende te verbeteren, daert van noode soude moghen sijn’.