Van der Leere, Sacramenten ende anderen Ceremonien

Artikel
43

Men sal niemandt ten Avondtmale des Heeren toelaten, dan die na de ghewoonheijt der Kercke tot dewelcke hij hem voecht, belijdenisse der ghereformeerde Religie ghedaen heeft, mitgaders hebbende ghetuijghenisse eens vromen wandels, sonder welcke oock de ghene die uut anderen Kercken comen niet toeghelaten sullen werden.