Deddens, D.

14g. Nederlands Gereformeerde Kerken

1992

G. Nederlands Gereformeerde Kerken

Drs. D. Deddens

 

De deze naam voerende kerken hebben na tien jaar beraad een Ak­koord van kerkelijk samenleven (Breukelen 1982) aanvaard, bestaande uit 40 artikelen. Daar niet alle kerken daarmee geheel konden instem­men, werd in een aan deze artikelen voorafgaande verklaring het vol­gende verzoek opgenomen: ‘De kerken verzoeken alle gemeenten die bezwaren hebben tegen aanvaarding van het (een) akkoord zich zo­veel mogelijk te richten naar hetgeen met de meeste stemmen goed­gevonden wordt (...). In het Akkoord wordt aan de plaatselijke kerken

|182|

veel vrijheid gelaten. Zo hebben de gemeenten de mogelijkheid om besluiten van regionale en landelijke vergaderingen niet uit te voeren 'om redenen die het welzijn van de gemeente betreffen’ (art. 34). In­zake de ondertekening van de Formulieren van Enigheid is vastge­legd: ‘Indien een ambtsdrager de ondertekening weigert of niet langer voor zijn rekening kan nemen, zal de uitoefening van zijn ambt wor­den opgeschort tot hij zich nader zal hebben verklaard ten genoegen van zijn kerkeraad’ (art. 17).