(Cap. IV) Van de leere, sacramenten ende ceremonien

16. Men sal voor de bedieninghe des Avontmaels een predicatie doen in dewelcke van de bekeeringhe des mensschen beproevinghe sijns selfs, ende sijne versoeninghe met God ende den naesten ende dierghelijcke andere materien ghehandelt sullen werden.
Maer op den dagh des Avontmaels selve, sal het nut sijn dat men van den sacramenten ende met name van de verborghentheyt des Avontmaels het volck leere ende tot dien eynde eenen bequamen text neme, tenware dat de ghewoonlicke text daertoe bequaemelick gheschickt konde werden.
Dogh na den middagh sal men met de ghewoonlicke predicatie ofte catechismo voortvaren.32


32 De Engelse kerken stelden voor op de Avondmaalszondag de catechismuspreek na te laten: ‛achten wij alderstichtelicxt te sijne, dat men das namiddaghs, als het Nachtmael ghehouden sal sijn, de predicatie op den Catechismum naelaeten sal ende in stede van die nemen eenen bequamen text, dienende tot den handel des Avontmaels, iae ’t ooc seer stichten soude, dat men in de weeckelicke predicatie voor het Avontmael van dier materie leerde tot beter voorbereidynghe’.