Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
56

Het verbondt Gods sal aen den kinderen der Christenen met den Doop / soo haest alsmen die bedieninghe des selven hebben can / bezegelt worden / ende dat inde openbare versamelinghe / wanneer Gods Woordt ghepredickt wort. Doch ter plaetsen daer niet soo veel Predicatien ghedaen worden / salmen eenen sekeren dagh ter weke verordenen / om den Doop extraordinaerlijck te bedienen / so nochtans dat ‘tselve sonder Predicatie niet en gheschiede.