(Cap. IV) Van de leere, sacramenten ende ceremonien

6. Overmidts het ghebruyck der lijckpredicken seer sorgerlick is, soo ghevoelen wij, datse in de plaetsen daer sij niet en sijn, niet en behooren inghevoert te werden.26
Maer daerse ghewoonlick sijn ghehouden te worden ende het ghetal der dienaren ghenoeghsaem is, dewelcke metgaders den ouderlinghen deselvighe oordeelen niet onnut te sijn, sullense gheduldet worden, ter tijt toe datse ter bequamer gheleghentheyt sonder erghernisse sullen moghen affghesett worden.
Nochtans met dezer waerschouwinghe datse meer een forme hebben van een onghepremediteerde vermaninghe dan van eene predicatie dewelcke van den ghebeden beghonnen ende met dancksegghinghe ghesloten wordt.
Dat men oock in denselvigen der affghestorvener loff niet en vercondighe.
Het sal oock der dienaren ampt sijn sorghe te draghen dat het ghebruyck der clocken dewelcke in den pausdom soo in’t verscheyden als in’t begraven der mensschen gheluyt worden, weghghenomen werde.


26 De synode wil zo veel mogelijk alle vormen van bijgeloof afschaffen.