(Cap. IV) Van de leere, sacramenten ende ceremonien

4. De dienaers sullen een gheheel boeck der H. Schrift ordentlick totten eynde toe der ghemeynte verclaren. Dogh sullen sij meest de boecken des Nieuwen Testaments voornemen, hoewel het nochtans hen vrij staen sal de materie harer predicatie uut den boecken des Ouden Testaments te nemen, met advyse des kerckenraets dewelcke op de stichtinghe ende gaven der dienaren acht nemen sal. Ende in den plaetsen daer de sondaeghsche Evangelien noch ghebruyckt worden, sal men sulckes duden der tijt toe dat men hetselfde bequamelick sal konnen affsetten.